ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DR GRAPHICS B.V.

DR Graphics B.V. is een onafhankelijke producent en leverancier van producten en diensten voor de grafische industrie. Het producten pakket omvat (druk)waterbehandeling, luchtbevochtiging, meng- en doseerapparatuur voor drukinkten, en een groot assortiment materialen en onderdelen/supplies voor drukpers en afwerking.

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") wordt verstaan onder:

 

DR Graphics: DR Graphics bv, haar rechtsopvolgers onder algemene titel en alle met haar of met deze rechtsopvolgers gelieerde vennootschappen en ondernemingen, hierna te noemen ‘DR Graphics’;

 

Opdracht: iedere opdracht van Opdrachtgever, in welke vorm ook;

 

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met DR Graphics onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst of met wie DR Graphics  een overeenkomst sluit;

 

Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen DR Graphics  en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;

 

Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;

 

Diensten: alle diensten die DR Graphics verricht bij Opdrachtgever.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Voorwaarden maken deel uit van elke Overeenkomst tussen DR Graphics en Opdrachtgever en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende handelingen en rechtshandelingen van DR Graphics en Opdrachtgever.

2.2. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever wordt door DR Graphics  uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Afwijkingen van of aanvullingen op de Voorwaarden gelden slechts indien DR Graphics  daarmee schriftelijk heeft ingestemd, en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

2.4 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig zou zijn, zou worden vernietigd, dan wel onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden niettemin van kracht. Partijen zullen in dat geval overeenkomen wat voor dat specifieke geval waar het omstreden beding op ziet wel werkzaam is, waarbij zoveel mogelijk dezelfde strekking wordt gehanteerd als de voormalige bepaling.

 

Artikel 3. Prijs

3.1. Tenzij anders overeengekomen zijn alle opgegeven prijzen uitgedrukt in Euro’s exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen en/of belastingen. Ook uitgezonderd zijn de kosten van verpakking en verzending, in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede de eventuele heffingen en belastingen die daarmee verband houden. Deze komen dan ook voor rekening van Opdrachtgever.

3.2. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor DR Graphics geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Opdrachtgever worden geheven c.q. door derden ten laste van Opdrachtgever worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen heeft DR Graphics vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever door te berekenen.

3.3 Voor reparatie-/montagewerkzaamheden die buiten de door DR Graphics gegeven garantie vallen wordt een apart storingsdiensttarief gerekend. Dit tarief wordt voor aanvang van de werkzaamheden kenbaar gemaakt.

 

Artikel 4. Aanbieding en totstandkoming van de Overeenkomst

4.1. Een offerte of (prijs)opgave bindt DR Graphics niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Opdracht.

4.2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voorzover DR Graphics een Opdracht schriftelijk of per e-mail aanvaardt of door DR Graphics  uitvoering aan een Opdracht wordt gegeven.

4.3. Alle opgaven door DR Graphics van maatvoering, kleur en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. DR Graphics kan er echter niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen, berekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende Producten.

 

Artikel 5. Wijziging in de Opdracht

5.1. Indien op verzoek van Opdrachtgever wijzigingen worden aangebracht in de oorspronkelijke Opdracht, zijn de extra daaraan verbonden kosten voor rekening van Opdrachtgever.

5.2. Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde wijzigingen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden, komt deze overschrijding voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 6. Betaling

6.1. Opdrachtgever zal de haar in rekening gebrachte bedragen binnen 30 dagen na de factuurdatum aan DR Graphics betalen. Levering vindt plaats na volledige betaling, tenzij anders overeengekomen.

6.2. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. Opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens DR Graphics op te schorten., anders dan is overeengekomen in artikel 10 van deze voorwaarden.

6.3. De betalingen dienen te geschieden in euro’s door overschrijving op de door DR Graphics  aangegeven bankrekening.

6.4. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van DR Graphics op Opdrachtgever direct opeisbaar.

6.5. Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag de rente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke handelsrente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.

6.6. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde rente, gehouden tot betaling van alle buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten hierbij door Partijen bij voorbaat wordt vastgesteld op 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 150,-. DR Graphics behoudt de bevoegdheid om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien deze meer bedragen dan 15% van de openstaande vordering of € 150,-.

6.7. Indien Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enige factuur zijn ook alle overige openstaande facturen terstond opeisbaar, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is.

 

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. Alle geleverde Producten blijven eigendom van DR Graphics tot aan het moment waarop Opdrachtgever aan alle verplichtingen – voortvloeiende uit of samenhangend met een Opdracht(en), waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten – voldaan heeft. Tot dat tijdstip is Opdrachtgever gehouden de door DR Graphics geleverde Producten gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als DR Graphics-eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.

7.2. Voordat de eigendom van de Producten op Opdrachtgever is overgegaan, is Opdrachtgever niet gerechtigd de Producten te verhuren of in gebruik te geven aan derden, te verpanden, of anderszins te bezwaren.

7.3. Indien en zolang DR Graphics eigenaar van de Producten is, zal Opdrachtgever DR Graphics onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Opdrachtgever DR Graphics op eerste verzoek van DR Graphics mededelen waar de Producten, waarvan DR Graphics eigenaar is, zich bevinden.

7.4. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van DR Graphics. Opdrachtgever dient al wat in zijn macht ligt te doen  opdat een beslag op de Producten met bekwame spoed wordt opgeheven, en de schade daaruit voortvloeiend aan DR Graphics bv te vergoeden.

7.5 Voor het geval DR Graphics haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan DR Graphics en door DR Graphics aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van DR Graphics zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 8. Aflevering en risico

8.1. Indien vervoer door DR Graphics van de af te leveren Producten is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van Opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. Opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer.

8.2. Indien de in het vorige lid bedoelde condities niet zijn overeengekomen, geschiedt de aflevering en de risico-overgang van de Producten steeds op de plaats en het tijdstip waarop de Producten gereed zijn om door Opdrachtgever te worden afgehaald.

8.3. DR Graphics zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van het tijdstip en de plaats waar de Producten kunnen worden afgehaald of worden afgeleverd.

8.4. Opdrachtgever is zonder ingebrekestelling in verzuim indien hij de af te leveren Producten dan wel Diensten niet op het overeengekomen tijdstip afhaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de Producten dan wel Diensten in ontvangst te nemen. DR Graphics is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.

8.5. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat in beginsel op de Opdrachtgever over op het moment waarop de Producten in de macht van Opdrachtgever komen, dit met inachtneming van het in art. 8.1. bepaalde.

8.6. DR Graphics is gerechtigd de Opdracht in verschillende fasen uit te voeren, de Producten in verschillende delen op verschillende momenten te leveren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 9. Afleveringstermijn

9.1. Een door DR Graphics opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor DR Graphics geldende omstandigheden en, voorzover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan DR Graphics verstrekte gegevens. Deze afleveringstermijn zal door DR Graphics zo veel mogelijk in acht worden genomen.

9.2. Opdrachtgever is bij de uitvoering van de Overeenkomst door DR Graphics gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering mogelijk te maken.

9.3. Bij de niet-naleving door Opdrachtgever van het in het vorige lid bepaalde, kan DR Graphics niet aan de overeengekomen leveringstermijn worden gehouden en is Opdrachtgever, zonder voorafgaande ingebrekestelling, in (schuldeisers-) verzuim. Aan DR Graphics staan dan de bevoegdheden ten dienste als in art. 8.4. omschreven.

9.4. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding terzake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat.

9.5 De door DR Graphics in het kader van een Opdracht opgegeven (op) levertijd betreft altijd een indicatie en geldt daardoor nooit als fatale termijn. Overschrijding van de overeengekomen (op)levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

9.6 De door DR Graphics opgegeven (op)levertijd gaat in wanneer over alle (technische) details overeenstemming is bereikt, alle gegevens en informatie die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de verplichtingen in het bezit zijn van DR Graphics en aan alle noodzakelijke voorwaarden voor uitvoering van de Opdracht is voldaan.

9.7 Bij vaststelling van de (op)levertijd mag DR Graphics er vanuit gaan dat zij haar verplichtingen voortvloeiend uit de Opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden zoals die waren ten tijde van de totstandkoming van de Opdracht.

9.8 Als sprake is van andere omstandigheden dan die welke DR Graphics bekend waren ten tijde van het sluiten van de Opdracht, kan DR Graphics de (op)levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de Opdracht onder de gewijzigde omstandigheden uit te voeren.

 

Artikel 10. Inspectie en Reclame

10.1. Opdrachtgever is gehouden de Producten onmiddellijk na aflevering conform artikel 8 van deze voorwaarden  of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten moeten uiterlijk binnen 14 dagen na aankomst van de Producten schriftelijk aan DR Graphics worden gemeld.Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan DR Graphics te worden gemeld. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

10.2. Na het constateren van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende Producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

10.3. Opdrachtgever zal alle voor het onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door DR Graphics in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie.

10.4. Indien Opdrachtgever geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen. Opdrachtgever heeft dan geen aanspraak op enige vergoeding van schade.

10.5. Indien Opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een Product, is de daaruit voor DR Graphics voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in art. 11.3. omschreven verplichtingen, met inachtneming van de overige bepalingen in art. 11. Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de bestelde zaken.

10.6. Het staat Opdrachtgever niet vrij de Producten te retourneren, voordat DR Graphics daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retournering voor DR Graphics.

10.7. In het geval Opdrachtgever ten onrechte klaagt, komen de kosten die ten gevolge van deze klacht zijn ontstaan, de onderzoekskosten daaronder begrepen, voor haar rekening.

 

Artikel 11. Voorschriften, instructies en garanties

11.1. De door DR Graphics geleverde producten voldoen aan de Overeenkomst en de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Normaal gebruik houdt in ieder geval in: gebruik conform alle voor het gebruik van de Producten gegeven instructies, regulier onderhoud en garantievoorschriften opgenomen in de Overeenkomst, de Voorwaarden, alsmede in het garantiebewijs en de gebruikershandleiding van de Producent en/of van DR Graphics. Bij niet-naleving van deze instructies en voorschriften vervallen alle door DR Graphics gegeven garanties. DR Graphics is alsdan evenmin verplicht tot hetgeen in art. 11.3. is omschreven, of tot enige andere prestatie.

11.2. Indien DR Graphics Producten aan Opdrachtgever aflevert, die DR Graphics van diens toeleverancier heeft verkregen, is DR Graphics nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Opdrachtgever gehouden dan waarop DR Graphics ten opzichte van diens toeleveranciers/fabrikanten aanspraak kan maken. Verder geldt dat Opdrachtgevers zich naast aan de instructies en voorschriften van DR Graphics, ook dient te houden aan instructies en voorschriften van de toeleverancier/fabrikant, voorzover deze aan Opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt. De door DR Graphics te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

11.3. Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen in art. 10 is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet voldoen aan hetgeen in art. 11.1. is omschreven, met inachtneming van hetgeen daar is gesteld omtrent de nakoming van instructies en voorschriften, heeft DR Graphics de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken Producten, hetzij de betreffende Producten deugdelijk te repareren, hetzij Opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties is DR Graphics terzake van haar verplichtingen volledig gekweten.

11.4. Bij gebruik buiten Nederland is Opdrachtgever gehouden zelf te verifiëren of de Producten geschikt zijn voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de aldaar geldende voorwaarden, normen en eisen. DR Graphics is hiervoor niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk.

11.5 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van DR Graphics, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar DR Graphics geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme temperaturen) et cetera.

 

Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1. DR Graphics behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. DR Graphics heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, tenzij hierover met Opdrachtgever andersluidende schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

12.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan op de Producten of de verpakking daarvan, aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de Producten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

12.3. DR Graphics verklaart dat naar haar beste weten de Producten geen inbreuk maken op  geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden terzake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan DR Graphics zo nodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voorzover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

12.4. Opdrachtgever zal DR Graphics onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde terzake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen DR Graphics bevoegd daartegen (mede namens Opdrachtgever) verweer te voeren.. Opdrachtgever zal zich van al zulke maatregelen onthouden, voorzover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Opdrachtgever DR Graphics zijn medewerking verlenen.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 De aansprakelijkheid van DR Graphics, uit welke hoofde dan ook, zal zijn beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld. DR Graphics is alleen aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als dit het gevolg is van een aan DR Graphics toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of wanneer het Product niet beantwoordt aan de Overeenkomst.

13.2 DR Graphics is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat DR Graphics is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

13.3 DR Graphics is voorts nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, in het geval Opdrachtgever, of zijn ondergeschikte, of enige hulppersoon, dan wel enige derde, de instructies en garantievoorschriften opgenomen in de Overeenkomst, de Voorwaarden, dan wel in het garantiebewijs en de gebruikershandleiding, niet in acht neemt of overtreedt.

13.4 In het geval DR Graphics aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de (factuur)waarde van de betreffende Overeenkomst. Heeft de schade betrekking op een onderdeel van de Overeenkomst, dan is de schade beperkt tot maximaal de (factuur)waarde van dat onderdeel.

13.5. DR Graphics is nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan de uitkering van haar verzekeraar en de schade wordt uitdrukkelijk tot dat bedrag beperkt.

13.6  DR Graphics is niet aansprakelijk voor:

-           vermogensschade, zoals - doch niet beperkt tot - bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade en gederfde winst; en

-           opzichtschade, waaronder onder andere wordt verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt (Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade behoorlijk te verzekeren).

13.7 DR Graphics is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Daaronder wordt verstaan de kosten die worden gemaakt voor vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, alsmede van het herstel daarvan. Ook redelijke kosten die zijn gemaakt ter daadwerkelijke voorkoming van directe schade komen voor vergoeding in aanmerking. Een en ander met inachtneming van de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden, waaronder art. 13.3.

13.8. DR Graphics is niet aansprakelijk indien  de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtgever of zijn leidinggevende ondergeschikten.

13.9. Opdrachtgever vrijwaart DR Graphics voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan DR Graphics toerekenbaar is.

 

Artikel 14. Overmacht

14.1. Indien DR Graphics door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichting opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

14.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van buiten komende omstandigheid, voorzien of onvoorzien, waarop DR Graphics geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van DR Graphics kan worden verlangd.  Naast hetgeen daaronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, wordt onder overmacht als bedoeld in artikel 14.1 in ieder geval – maar niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van:

            (a) problemen bij en/of ernstige verstoringen van het productieproces bij toeleveranciers, waaronder nutsbedrijven, (b) het niet leveren van noodzakelijke materialen door derden, (c) opzet of grove schuld van hulppersonen, (d) werkstaking, (e) bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, (f) brand, (g) bijzondere weersomstandigheden (zoals overstromingen), (h) overheidsmaatregelen (zowel op nationaal als op internationaal niveau), waaronder maar niet beperkt tot in- en uitvoerverboden en in- en uitvoer-belemmeringen, (i) oorlog, mobilisatie, onlusten, oproer, staat van beleg, (j) sabotage, (k) vervoersstremmingen, (l) machinebreuk, (m) hacks, (n) een pandemie of epidemie en/of (o) transportvertraging.

14.3. DR Graphics zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

14.4. De niet-nakoming door DR Graphics, als gevolg van een overmachtstoestand als in dit artikel omschreven, laat de mogelijkheden om reeds afgeronde, of geleverde, onderdelen van de Overeenkomst uit te factureren, onverlet.

 

Artikel 15. Verzuim/ontbinding

15.1. Bij verzuim van Opdrachtgever of ingeval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, zijn alle vorderingen van DR Graphics op Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar en is DR Graphics bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke Overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige Overeenkomst. Het voorgaande doet niet af aan de overige rechten van DR Graphics op grond van de wet of de Overeenkomst.

15.2. Ingeval van schending van deze algemene voorwaarden door Opdrachtgever, is DR Graphics gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 

Artikel 16. Overdracht van rechten en verplichtingen

DR Graphics is gerechtigd uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen, voorzover de aard van de betreffende verplichting zich hiertegen niet verzet. Opdrachtgever stemt bij voorbaat met deze mogelijkheid in. Opdrachtgever is slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van DR Graphics bevoegd tot overdracht van rechten die voortvloeien uit de Overeenkomst.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

17.1. Op deze voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, alsmede op alle rechtsbetrekkingen waarbij DR Graphics partij is, is Nederlands recht van toepassing, ongeacht of de Overeenkomst deels in het buitenland moet worden uitgevoerd of de opdrachtgever of enige andere betrokken partij in het buitenland woonplaats heeft.

17.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

17.3. De rechter in de vestigingsplaats van DR Graphics is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, voorzover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel