ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DR GRAPHICS B.V.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") wordt verstaan onder:

DR Graphics B.V., haar rechtsopvolgers onder algemene titel en alle met haar of met deze rechtsopvolgers gelieerde vennootschappen en ondernemingen.

Opdracht:
iedere opdracht van Opdrachtgever, in welke vorm ook.

Opdrachtgever:
iedere natuurlijke of rechtspersoon die met DR Graphics onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst of met wie DR Graphics een overeenkomst sluit.

Overeenkomst:
iedere Overeenkomst die tussen DR Graphics en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

Producten:
alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Voorwaarden maken deel uit van elke Overeenkomst en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende handelingen en rechtshandelingen van DR Graphics en Opdrachtgever.

2.2. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever wordt door DR Graphics uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Tenzij de aard of de specifieke inhoud van een bepaling in deze Voorwaarden zich daartegen verzet, is het bepaalde in deze Voorwaarden mede van toepassing op Overeenkomsten waarbij DR Graphics niet optreedt in haar hoedanigheid van verkoper.
2.4. Afwijkingen van of aanvullingen op de Voorwaarden gelden slechts indien DR Graphics daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 3. Prijs

3.1. Alle opgegeven prijzen zijn uitgedrukt in Euro's exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen en/of belastingen. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen de kosten van verpakking en verzending, in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de producten en het vervoer daarvan, ten laste van Opdrachtgever.

3.2. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor DR Graphics geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Opdrachtgever worden geheven c.q. door derden ten laste van Opdrachtgever worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen heeft DR Graphics het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 4. Wijzigingen en aanvullingen

Wijzigingen van en aanvullingen op, enige bepaling in een
Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts indien zij
schriftelijk door DR Graphics zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 5. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten

5.1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt DR Graphics niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Opdracht.

5.2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover DR Graphics een Opdracht schriftelijk aanvaardt of door DR Graphics uitvoering aan een Opdracht wordt gegeven.

5.3. Alle opgaven door DR Graphics van maatvoering, kleur en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. DR Graphics kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende Producten.
5.4. Wanneer de afgeleverde Producten zodanig afwijken van de opgaven van DR Graphics of van de monsters, tekeningen of modellen, dat Opdrachtgever niet meer in redelijkheid tot afname daarvan kan worden verplicht, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

Artikel 6. Wijziging in de Opdracht

6.1. Indien op verzoek van Opdrachtgever wijzigingen worden aangebracht in de oorspronkelijke Opdracht, zijn de extra daaraan verbonden kosten voor rekening van Opdrachtgever.

6.2. Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde wijzigingen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden, komt deze overschrijding voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7. Betaling

7.1. Opdrachtgever zal de haar in rekening gebrachte bedragen binnen 30 dagen na de factuurdatum aan DR Graphics betalen.

7.2. Alle aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. Opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens DR Graphics op te schorten.

7.3. De betalingen dienen te geschieden door overschrijving op de door DR Graphics op haar facturen aangegeven bankrekening in Nederland.

7.4. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderin¬gen, uit welke hoofde ook, van DR Graphics op Opdrachtgever direct opeisbaar.

7.5. Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de beta¬lingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke handelsrente.

7.6. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 150,--, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

7.7. DR Graphics is steeds gerechtigd Opdrachtgever te vragen deugdelijke zekerheid te stellen (zoals middels een bankgarantie) voor het nakomen van diens betalingsverplichtingen (inclusief eventueel verschuldigde rente en kosten) en zonodig de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid zal zijn gesteld. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van DR Graphics tot voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. Alle Producten die door DR Graphics aan Opdracht¬gever worden geleverd blijven eigendom van DR Graphics, totdat Opdrachtgever al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst aan DR Graphics verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan.

8.2. Voordat de eigendom van de Producten op Opdrachtgever is overgegaan, is Opdrachtgever niet gerechtigd de Producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de Producten, waarvan DR Graphics eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van normale bedrijfsuitoefening van Opdrachtgever noodzakelijk is.

8.3. Indien en zolang DR Graphics eigenaar van de Producten is, zal Opdrachtgever DR Graphics onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Opdrachtgever DR Graphics op eerste verzoek van De Ruiter mededelen waar de Producten, waarvan DR Graphics eigenaar is, zich bevinden, en DR Graphics onbeperkte toegang daartoe verlenen ter uitoefening van het aan DR Graphics toekomend eigendomsvoorbehoud.

8.4. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendom)rechten van DR Graphics. Opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de Producten met bekwame spoed wordt opgeheven.

Artikel 9. Aflevering en risico

9.1. Indien vervoer door DR Graphics van de af te leveren Producten is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van Opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. Opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer.

9.2. Indien de in het vorige lid bedoelde condities niet zijn overeengekomen, geschiedt de aflevering en de risico-over¬gang van de Producten steeds op de plaats en het tijdstip waarop de Producten gereed zijn om door Opdrachtgever te worden afgehaald.

9.3. DR Graphics zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van het tijdstip en de plaats waar de Producten kunnen worden afgehaald of worden afgeleverd.

9.4. Opdrachtgever is zonder ingebrekestelling in verzuim indien hij de af te leveren Producten niet op het overeengekomen tijdstip afhaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert of nalaat de Producten in ontvangst te nemen. DR Graphics is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.

9.5. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat in beginsel op de Opdrachtgever over op het moment waarop de Producten in de macht van Opdrachtgever komen, dit met inachtneming van het in art. 9.1. bepaalde. Risico-overgang vindt echter ook plaats in de gevallen omschreven in de art. 9.4. en 10.3 en wel op het moment dat de aflevering conform art. 9.3. zou plaatsvinden.

9.5. DR Graphics heeft te allen tijde het recht Producten in gedeelten af te leveren.

Artikel 10. Afleveringstermijn

10.1. Een door DR Graphics opgegeven afleveringstermijn is geba¬seerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor DR Graphics geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan DR Graphics verstrekte gegevens. Deze afleveringstermijn zal door DR Graphics zo veel mogelijk in acht worden genomen.
10.2. Opdrachtgever is bij de uitvoering van de Overeenkomst door De Ruiter gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering mogelijk te maken.

10.3. Bij de niet-naleving door Opdrachtgever van het in het vorige lid bepaalde, kan DR Graphics niet aan de overeengeko¬men leveringstermijn worden gehouden en is Opdrachtgever, zonder voorafgaande ingebrekestelling, in (schuldeisers-) verzuim. Aan DR Graphics staan dan de bevoegdheden ten dienste als in art. 9.4. (tweede zin) omschreven. Voor zover daarmee niet strijdig gelden de bepalingen van afdeling 8 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek onverkort.

10.4. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding ter zake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is in dat geval slechts gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden voor zover dat strikt noodzakelijk is.

Artikel 11. Inspectie en Reclame

11.1. Opdrachtgever is gehouden alle Producten onmiddellijk na aflevering of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten moeten uiterlijk binnen 14 dagen na aankomst van de Producten schriftelijk aan DR Graphics worden gemeld.

11.2. Indien de gebreken naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet binnen de in het vorige lid bedoelde termijn van 14 dagen hadden kunnen worden geconstateerd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk 8 dagen na het eerste moment waarop de constatering van de gebreken redelijkerwijs mogelijk was geweest.

11.3. Na het constateren van enig gebrek is Opdrachtgever ver¬plicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende Producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

11.4. Opdrachtgever zal alle voor het onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door DR Graphics in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie.

11.5. Indien Opdrachtgever geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen. Opdrachtgever heeft dan geen aanspraak op enige vergoeding van schade.

11.6. Het staat Opdrachtgever niet vrij de Producten te retourne¬ren, voordat DR Graphics daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retournering voor DR Graphics.

11.7. Indien Opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een Product, is de daaruit voor DR Graphics voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in art. 12.3. omschreven verplichtingen, met inachtneming van de overige bepalingen in art. 12.

11.8. In het geval Opdrachtgever ten onrechte klaagt, komen de kosten die tengevolge van deze klacht zijn ontstaan, de onderzoekskosten daaronder begrepen, voor haar rekening.

11.9. Tijdig reclameren schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, noch heeft de Opdrachtgever het recht overigens bestelde zaken af te nemen en te betalen.

Artikel 12. Verplichtingen van DR Graphics

12.1. De door DR Graphics geleverde producten voldoen aan de Overeenkomst en de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Normaal gebruik houdt in ieder geval in: gebruik conform alle voor het gebruik van de Producten gegeven instructies en garantievoorschriften opgenomen in de Overeenkomst, de Voorwaarden, dan wel in het garantiebewijs en de gebruikershandleiding. Bij niet-naleving van deze instructies en voorschriften vervallen alle door DR Graphics gegeven garanties. DR Graphics is aldan evenmin verplicht tot hetgeen in art. 12.3. is omschreven, of tot enige andere prestatie.

12.2. Indien DR Graphics Producten aan Opdrachtgever aflevert, die De Ruiter van diens toeleverancier heeft verkregen, is DR Graphics nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Opdrachtgever gehouden dan waarop DR Graphics ten opzich¬te van diens toeleveranciers aanspraak kan maken. Verder geldt dat Opdrachtgever zich behalve aan de instructies en voorschriften van DR Graphics, ook dient te houden aan instructies en voorschriften van de toeleverancier, voor zover deze aan Opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt.

12.3. Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen in art. 11 is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet voldoen aan hetgeen in art. 12.1. is omschreven, met inachtneming van hetgeen daar is gesteld omtrent de nakoming van instructies en voorschriften,heeft DR Graphics de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken Producten, hetzij de betreffende Producten deugdelijk te repareren, hetzij Opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties is DR Graphics ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten.

12.4. Bij gebruik buiten Nederland is Opdrachtgever gehouden zelf te verifiëren of de Producten geschikt zijn voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de aldaar geldende voorwaarden, regelgeving en eisen. DR Graphics is hiervoor niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

13.1. DR Graphics behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet, Rijksoctrooiwet en andere vigerende nationale en internationale intellectuele wet- en regelgeving.

13.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan op de Producten of de verpakking daarvan, aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de Producten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

13.3. DR Graphics verklaart dat naar haar beste weten de Producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan DR Graphics zo nodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

13.4. Opdrachtgever zal DR Graphics onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen DR Graphics bevoegd daartegen mede namens Opdrachtgever verweer te voeren of tegen die derde een minnelijke regeling te treffen. Opdrachtgever zal zich van al zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Opdrachtgever DR Graphics zijn medewerking verlenen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 De aansprakelijkheid van DR Graphics, uit welke hoofde dan ook, zal zijn beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

14.2 DR Graphics is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat DR Graphics is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

14.3 DR Graphics is voorts nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, in het geval Opdrachtgever, of zijn ondergeschikte, of enige hulppersoon, dan wel enige derde, de instructies en garantievoorschriften opgenomen in de Overeenkomst, de Voorwaarden, dan wel in het garantiebewijs en de gebruikershandleiding, niet in acht neemt of overtreedt.

14.4 In het geval DR Graphics aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de (factuur)waarde van de betreffende Overeenkomst. Heeft de schade betrekking op een onderdeel van de Overeenkomst, dan is de schade beperkt tot de (factuur)waarde van dat onderdeel.

14.5. DR Graphics is nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan de uitkering van haar verzekeraar en de aansprakelijkheid van DR Graphics wordt uitdrukkelijk tot dat bedrag beperkt. Onverminderd het hiervoor bepaalde is in alle gevallen de aansprakelijkheid van DR Graphics beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 50.000,00.

14.6. DR Graphics is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Daaronder wordt verstaan de kosten die worden gemaakt voor vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, alsmede van het herstel daarvan. Ook redelijke kosten die zijn gemaakt ter daadwerkelijke voorkoming van directe schade komen voor vergoeding in aanmerking. Een en ander met inachtneming van de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden, waaronder art. 14.3.

14.7. Voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is DR Graphics nimmer aansprakelijk.

14.8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DR Graphics of zijn leidinggevende ondergeschikten.

14.9. Opdrachtgever vrijwaart DR Graphics voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan DR Graphics toerekenbaar is.

Artikel 15. Overmacht

15.1. Indien DR Graphics door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichting opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

15.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van buiten komende omstandigheid, voorzien of onvoorzien, waarop DR Graphics geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van DR Graphics kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en bedrijfssluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door DR Graphics of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergun¬ning, zomede storingen in datacommunicatie.

15.3. DR Graphics zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

15.4. De niet-nakoming door DR Graphics, als gevolg van een overmachtstoestand als in dit artikel omschreven, laat de mogelijkheden om reeds afgeronde, of geleverde, onderdelen van de Overeenkomst uit te factureren, onverlet.

Artikel 16. Verzuim/ontbinding

16.1. Bij verzuim van Opdrachtgever of ingeval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) Opdrachtgever, zijn alle vorderingen van DR Graphics op Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar en is DR Graphics bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke Overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige Overeenkomst. Het voorgaande doet niet af aan de overige rechten van DR Graphics op grond van de wet of de Overeenkomst.

Artikel 17. Overdracht van rechten en verplichtingen

DR Graphics is gerechtigd uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen, voor zover de aard van de betreffende verplichting zich hiertegen niet verzet. Opdrachtgever stemt bij voorbaat in met deze mogelijkheid in. Opdrachtgever is slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van DR Graphics bevoegd tot overdracht van rechten die voortvloeien uit de Overeenkomst.

Artikel 18. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

18.1. Op deze voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, alsmede op alle rechtsbetrekkingen waarbij DR Graphics partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ongeacht of de Overeenkomst deels in het buitenland moet worden uitgevoerd of de opdrachtgever of enige andere betrokken partij in het buitenland woonplaats heeft.

18.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

18.3. De Rechtbank Zwolle, Nederland, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, voor zover niet anders door de Nederlandse wet dwingend voorgeschreven, met dien verstande dat DR Graphics uitsluitend te harer keuze het recht heeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Opdrachtgever.